Política de Privacitat

A través del present avís, s’informa que les dades personals que es proporcionin a través d’aquesta web seran tractats per Frederic Lloveras Homs, 37629355K, Carrer d’Aragó, 287, 08009 Barcelona, 609391569, abogados.lloveras@gmail.com (d’ara endavant, el Prestador del Servei).

La finalitat del tractament de les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzin a través del present lloc web i, en el seu cas, si els usuaris expressament el consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessaris, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

El titular de les dades té dret a sol·licitar l’accés a ells, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de Dades, dirigint una comunicació escrita a Frederic Lloveras Homs, en la següent adreça postal Carrer d’Aragó, 287, 08009 Barcelona, i/o electrònica abogados.lloveras@gmail.com en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas de discrepàncies.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.