Instruments de planejament

El planejament es la fase primera fase en la gestió i execució de l’urbanisme. Els instruments de planejament poden ser generals o de desenvolupament.

 • Ens ocupem de la redacció de les normatives, les ordenances i els convenis relatius al planejament urbanístic.
 • Redacció d’informes sobre les alegacions i recursos durant la tramitació.

Juntes de compensació i entitats urbanístiques col.laboradores.

En la gesió de qualsevol procés urbanístic d’iniciativa privada es indispensable la constitució d’una entitat urbanística col-laboradora.

Segons els cassos s’ha de constituir una junta de compensació o bé una associació administrativa de conservació.

 • Ens ocupem de la redacció dels estatuts i bases d’actuació i la seva tramitació davant l’Ajuntament fins a la inscripció al registre d’entitats urbanístiques.
 • Exercim la secretaria i l’assessorament de la Junta de Compensació i la gestió del seu funcionament.

Reparcel·lacions

En un procés d’urbanització la reparcel.lació de les finques es un moment complexe i delicat ja que és on es definiran els drets i obligacions de cada un dels propietaris afectats.

Preparem tota la documentació jurídica i administrativa d’una reparcel-lació. Recopilem la  informació cadastral i registral,  calculem les aportacions i compensacions, i redactem el document administratiu per inscriure al registre de la propietat.

Protecció de la legalitat urbanística

Cada dia és més freqüent que els particulars siguin denunciats per fer obres que pretesament constitueixen una infracció urbanística.

 • Defensem el client en els Expedients sancionadors per infracció urbanística i de restauració de la realitat física alterada.
 • Proposem al client una estratègia adequada per minimitzar les conseqüències d’aquests procediments.
 • Redactem els escrits d’alegacions i recursos en via administrativa i si s’escau defensem el client davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Defensa i mediació davant la jurisdicció

En els assumptes contenciós-admnistratius és preceptiva la intervenció d’advocat i procurador.

Assumim la Direcció lletrada del recurs contenciós-administratiu, dissenyem les millors estratègies processals i jurídiques. Durant la tramitació del plet, intentem en tot moment arribar a una solució consensuada.

Coaching immobiliari, Gestió de patrimonis

Rendibilitzar al màxim un patrimoni immobiliari requereix experiència, coneixement del mercat en temps real i una sòlida formació jurídica.

El nostre despatx disposa de gran experiència en la rentabilització del patrimoni immobiliari dels nostres clients. Gestionem els lloguers i les compres i vendes amb l’objectiu d’obtenir la màxima rendibilitat  del seu patrimoni immobiliari, tant si es un sol pis com si som diverses finques de variada naturalesa.

També ens ocupem de la localització i valoració d’actius immobiliaris i assessorament en la seva adquisició i explotació i busquem les millors oportunitats d’inversió.

Arrendaments urbans

Redacció i gestió de Contractes d’Arrendament, aplicant els nostres coneixements i la nostra experiència per incloure clàusules que preveuen qualsevol eventualitat. Gestió dels lloguers, actualització de rendes i reclamació de quantitat i exercici dels procediments de desnonament.

Contractes d’edificació

 • L’edificació d’edificis requereix contractes molt específics i amb un contingut molt complexe.
 • Redació i negociació dels plecs de condicions i els contractes de construcció d’obra pública i privada.
 • Redactem i negociem contractes de permuta d’obra futura.
 • Proveïm a la defensa de la responsabilitat per defectes de la construcció.

Negociacions i transaccions.

Per assolir acords favorables cal molta paciència, convicció i imaginació. En Frederic Lloveras és un ferm defensor de les solucions negociades.

Un negociador pacient i tenaç que arriba fins al límit de l’impossible per assolir un acord.

Expropiació forçosa

 • Les administracions públiques poden exercir el dret d’expropiar finques dels partciulars per a la construcció d’obres públiques.
 • El nostre despatx s’ocupa de valorar la finca per tal d’orientar el client sobre el valor que raonablement es pot demanar en una expropiació.
 • Un cop fet això, compareixem davant l’administració expropiant i ens ocupem de tots els trámits administratius, corregir deficiències i negociar les condicions més favorables.
 • Quan cal elaborem escrits d’Al·legacions davant el jurat d’expropiació i la defensa del client davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Indemnització per afectació de finques

En cas de finques afectades i no expropiades, tramitem l’expedient de reclamació de la indemnització.

Associacions d’afectats

Tramitem la constitució i gestió d’associacions d’afectats, per tal d’assolir una gestió més eficaç i una defensa més econòmica.

Responsabilitat patrimonial

 • El ciutadà té dret a ser indemnitzat pels perjudicis que li causin els serveis i les obres públiques.
 • Tramitem reclamacions per responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, derivades d’actuacions dels serveis públics.

Sol·licitar informació

609 391 569

Carrer Aragó, 287 – Principal. Barcelona

abogados.lloveras@gmail.com